четвъртък, 29 април 2010 г.

1-ви МАЙ 2010 г.

ЗА ХОРАТА НА ТРУДА, ЧИИТО ДОХОДИ СА ПОД СРЕДНИТЕ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ!

(ОБЯСНЕНИЕ: Според официалните статистики на различни международни и национални институции като Световната Банка, Международният Валутен Фонд или ЦРУ, годишният доход “на глава от населението” у нас в долари е бил както следва /в скоби е годината/: $ 11 300 (2006); $ 12 100 (2007); $ 12 900 (2008)! Това означава по 50 000 долари годишно за четиричленно семейство! Ако 14 000 долари или 28 % се отделят за инвестиции, амортизация и други обществено необходими разходи през годи-ната, то за четиричленното семейство остават 36 000 долари годишно ИЛИ ПО $ 3 000 МЕСЕЧНО! Листовката ни е предназначена за всички семейства, чиито доходи са под тези суми.Тоест за 95 % от населението на Р.Б., тоест за тези чиято разлика между теоретическите и реалните им доходи се излапва от 5-процентните “елити” на обществената върхушка.)

За всички, които са вън от синдикалната и партийна бюрокрация, които не принадлежат към професионалните паразити, превърнали обществения дълг в печалбарство, в мошеничество или в класово сътрудничество с капиталистите и властниците. За всички, които съзнават, че краят на материал-ната и духовна мизерия в която ни принуждават да живеем зависи от успеха на борбите, които ще организираме и водим за премахване на експлоатацията и властта на човек над човека! За всички, които приемат борбата на класите на бедните срещу богатите върху всички бойни полета – икономически, политически, социални, идейни, морални и културни. Борбата на “низшите класи” срещу “елитите”, срещу всички експлоататори и потисници. Борбата на работническата класа с всички средства срещу организираните от богаташите и тяхната държава разнообразни и многобройни форми на грабеж и насилие. С ДВЕ ДУМИ, ТАЗИ ЛИСТОВКА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СА РАЗБРАЛИ, ЧЕ ВМЕСТО ДНЕШНАТА “ИГРА” НА КЛАСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОГОВАРЯНЕ НА ПЛАТЕНАТА СИНДИКАЛНА БЮРОКРАЦИЯ ОТ КНСБ И “ПОДКРЕПА” С ВЛАСТНИЦИТЕ И КАПИТАЛИСТИТЕ, Е НЕОБХОДИМО ДА СЪЗДАДАТ РЕВОЛЮЦИОННИ СИНДИКАТИ!

В своите ежедневни искания и борби за осъществяването им революционният синдикализъм се стреми да координира работническите усилия и воли за борба за реализиране на незабавни подобрения на живота и повишаване стандарта на “низшите класи” ЧРЕЗ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУДА И ГАРАН-ТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА РАБОТА ЗА ВСИЧКИ; ЧРЕЗ ЕДНА-КВО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ВСИЧКИ! УСЛОВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ ИСКАНИЯ Е СЪЗДАВАНЕТО НА РЕВОЛЮЦИОННИ СИНДИКАТИ НА РАБОТЕЩИТЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА.

Постигането на тези цели е само част от работата на революционния синдикализъм. С тях, той подготвя ИНТЕГРАЛНОТО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ХОРА-ТА НА НАЕМНИЯ ТРУД, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА САМО ЧРЕЗ ЕКСПРОПРИАЦИЯТА НА КАПИТАЛИСТИТЕ И ЗАМЯНАТА НА ВЛАСТНИЧЕСКАТА (ДЪРЖАВНАТА) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО С ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ ИЛИ ФЕДЕРАЦИЯТА НА САМОУПРАВЛЯВАЩИ-ТЕ СЕ КОМУНИ НА ВЪОРЪЖЕНИЯ ТРУДОВ НАРОД!
СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА МИНИМАЛНИТЕ И МАКСИМАЛНИ ЦЕЛИ НА РЕВОЛЮЦИОННИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ СА ЕЖЕДНЕВНИТЕ СОЦИАЛНИ БОРБИ, ГЕНЕРАЛНАТА СТАЧКА И КАТО КРАЙНО РЕШЕНИЕ, АКО ДЪРЖАВАТА И КАПИТАЛА ГО НАЛОЖАТ – СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ! БИДЕЙКИ ДНЕС СЪЮЗ ЗА СЪПРОТИВА И БОРБА, В БЪДЕЩЕ РЕВОЛЮЦИОНИТЕ СИНДИКАТИ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЪЗДАДЕНИТЕ ОТ ТЯХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ОБЩЕСТВЕНИ БЛАГА. Което е и базата на СОЦИАЛНАТА РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ.

Необходимостта от тази двойна работа/борба на революционния синдикат за настоящето и бъдещето, произтича от социалното положение на наемните работници, което угнетява еднакво всички пролетарии, независимо от тяхните философски, идейни или политически тенденции. Това тяхно положение на наемни роби и командвани пионки в “играта на елитите” ги задължава да се организират в една ВСЕОБЩА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СИНДИКАТИ.
Като следствие от неговото социално положение и условие за съюзяването му с другите трудещи се, всеки индивид, желаещ да се организира в Конфедерацията приема и защитава свободата за своите членове да се придържат вън от нея към такива форми на борба, които съответстват на тяхните философски, идейни или политически разбирания, като същевременно се задължава да не пропагандира в революционния синдикат идейното кредо, което изповядва вън от него.
Що се отнася до ОРГАНИЗИРАНАТА КЛАСОВА БОРБА, за да постигне тя максимална ефикасност, революционният синдикализъм счита, че икономическите акции трябва да бъдат насочени директно против “бизнесмените”, като Конфедерацията не се занимава с партиите и сектите, които вън и встрани от нея могат напълно свободно да се борят за промяна на обществените структури и отношения.


ХОРА НА НАЕМНИЯ ТРУД, ОРГАНИЗИРАЙТЕ СЕ В БОЙНИ СИНДИКАТИ И ЧРЕЗ ТЯХ В ЕДНА ВСЕОБЩА РЕВОЛЮЦИОННА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА!

ОТ ВСЕОБЩАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ
НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ СИНДИКАТИ


частичен превод на Амиенската харта

Няма коментари:

Публикуване на коментар